fax claim คืออะไร ? และ เคลมได้จริงไหม ?

2619 Views  | 

Fax Claim คืออะไร

fax claim คืออะไร คือ สิทธิประโยชน์ ประกันสุขภาพ สำหรับลูกค้า คุณสามารถ เข้ารับการรักษา ที่โรงพยาบาล ซึ่งลงทะเบียน เข้าร่วมกับ บริษัท ประกันชีวิต นั้นๆ ที่แห่งใดก็ได้ การไม่ต้องสำรองจ่าย เมื่อเข้ารับการรักษา (ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือไปจากความคุ้มครองตามกรมธรรม์) ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไข หากคุณต้องเข้ารับการรักษาจากเหตุเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บ ในแผนกผู้ป่วยในหรือผู้ป่วยนอก ที่โรงพยาบาลในเครือข่ายของบริษัท คุณสามารถเข้ารับการรักษาโดยไม่ต้องสำรองจ่าย ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขตามกรมธรรม์ของคุณได้

ขั้นตอนการใช้ fax claim สิทธิเข้ารับการรักษาโดยไม่ต้องสำรองจ่าย

คุณสามารถใช้บัตรเอฟดับบลิวดี การ์ด หรือบัตรประชาชน ได้ที่โรงพยาบาล ในเครือข่าย เมื่อคุณเข้ารับการรักษาที่ เครือข่ายโรงพยาบาลของเรา บริษัท จะเป็นผู้ชำระค่ารักษาแทน เพียงคุณ แสดงบัตรประกัน หรือ บัตรประชาชน เท่านั้น

fax claim OPD หรือ ผู้ป่วยนอก ไม่ต้องสำรองจ่าย

  1. แสดงบัตรเอฟดับบลิวดี การ์ด หรือ บัตรประชาชน หรือ บัตรนักเรียน/นักศึกษา หรือ เอกสารอื่น ที่ออกโดยหน่วยงานรัฐ และ ยังไม่หมดอายุ พร้อมทั้งกรอกแบบฟอร์มข องโรงพยาบาล

  2. เมื่อจะออกจากโรงพยาบาล เจ้าหน้าที่การเงิน ของโรงพยาบาล จะสรุปรายการค่าใช้จ่าย ให้คุณรับทราบ เพื่อยืนยันว่า เป็นไปตามความคุ้มครอง และ ข้อกำหนดตามที่ตกลง ซึ่งระบุไว้ ในกรมธรรม์ของคุณ ในกรณี ที่มีค่ารักษาส่วนเกิน จากความคุ้มครองตามกรมธรรม์ โรงพยาบาล จะเรียกชำระค่าใช้จ่ายส่วนเกินจากคุณ โดยตรงในฐานะ ผู้ถือกรมธรรม์

หมายเหตุ:

  1. กรุณาแสดงบัตร เอฟดับบลิวดี การ์ด หรือบัตรประชาชน เพื่อตรวจสอบสิทธิ์ ทุกครั้งที่คุณ (หรือผู้ประกันตน) เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล หากไม่เช่นนั้นแล้ว คุณจะต้องสำรองจ่ายล่วงหน้า และยื่นเรียกร้องค่าสินไหมในภายหลัง ต้องการดูรายละเอียด ไปที่หน้าเรียกร้องสินไหมประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ

  2. เราพิจารณา การเรียกร้องสินไหม กรณีอุบัติเหตุ หลังจากที่เรา ได้รับเอกสารค่าใช้จ่ายจากโรงพยาบาลที่ผู้เอาประกันภัยเข้ารับการรักษา โดยใช้บัตรเอฟดับบลิวดี การ์ด

โดยปกติ โรงพยาบาลจะเรียกเก็บค่ารักษา จากบริษัทภายในสองเดือน ในกรณีที่คุณ หรือ ผู้ถือกรมธรรม์ ประสงค์ให้บริษัทชำระค่าใช้จ่าย ตามคำขอเคลมอุบัติเหตุ (ประเภท AI) ก่อนรอบการชำระตามปกติ คุณ หรือ ผู้ถือกรมธรรม์ต้องส่งคำขอเคลม พร้อมใบรับรองแพทย์มาที่บริษัทโดยตรง

fax claim IPD หรือ ผู้ป่วยใน ที่นอนรักษาตัวในโรงพยาบาล ไม่ต้องสำรองจ่าย

  1. แสดงบัตรเอฟดับบลิวดี การ์ด หรือบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียน/นักศึกษาหรือเอกสารใดๆ ที่ออกโดยรัฐบาล พร้อมกับกรอกแบบฟอร์มและลงชื่อในแบบฟอร์มที่โรงพยาบาลกำหนดให้ โดยสามารถดูรายละเอียดที่กำหนดไว้นี้ได้ในส่วนที่ 1 สำหรับผู้ถือกรมธรรม์ (แบบฟอร์มการรักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน Health Care พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ)

  2. หลังจากพบแพทย์แล้ว หากคุณจำเป็นต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล โรงพยาบาลจะประสานมาที่ฝ่ายสินไหมของบริษัท เพื่อขออนุมัติกรณีนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล โดยใช้บัตรเอฟดับบลิวดี การ์ด หรือบัตรประชาชน ในกรณีที่คำขอที่ได้รับการอนุมัติ คุณจะได้รับการรักษาโดยไม่ต้องชำระค่าใช้จ่าย (ภายใต้เงื่อนไข หากมี) อย่างไรก็ตาม ในกรณีอาการป่วยวิกฤต จากอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉิน คุณจะได้รับการรักษาทันที โดยไม่ต้องได้รับการอนุมัติจากฝ่ายสินไหมของบริษัทก่อน หลังจากนั้น โรงพยาบาลจะประสานมาที่ฝ่ายสินไหมของบริษัท เพื่อดำเนินเรื่องการเคลมต่อไปเอง

  3. เมื่อจะออกจากโรงพยาบาล โรงพยาบาลจะแจ้งค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยในให้ฝ่ายสินไหมของบริษัทรับทราบ โดยค่าใช้จ่ายจะต้องเป็นไปตามความคุ้มครองและข้อกำหนดตามกรมธรรม์ของคุณ ในกรณีที่มีค่ารักษาส่วนเกินจากความคุ้มครองตามกรมธรรม์ โรงพยาบาลจะเรียกชำระค่าใช้จ่ายส่วนเกินจากคุณโดยตรง ในฐานะผู้เอากรมธรรม์

  4. หากคุณซื้อกรมธรรม์ประเภทอื่นเพิ่มเติมด้วย เช่น ประกันเงินชดเชยรายได้ ตามจำนวนวันที่ผู้เอาประกันต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล (HB) หรือ เงินชดเชยเมื่อเกิดอุบัติเหตุ (AI) หลังจากคุณออกจากโรงพยาบาลแล้ว บริษัทจะจ่ายเงินชดเชยให้ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยคุณไม่จำเป็นต้องส่งเอกสารใดมาให้ฝ่ายสินไหมของบริษัท ยกเว้นบางกรณี ซึ่งบริษัทจะแจ้งให้คุณทราบภายหลัง

หมายเหตุ:

  1. หากภายหลัง เราตรวจพบว่าสาเหตุของการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บนั้นอยู่นอกเหนือเงื่อนไขตามกรมธรรม์ เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนนั้น แม้ว่าเราจะได้ทำการอนุมัติไปแล้วก็ตาม

  2. หากคุณจ่ายค่ารักษาพยาบาลในกรณีผู้ป่วยในที่โรงพยาบาลในเครือข่าย โดยไม่ใช้บัตรเอฟดับบลิวดี การ์ด หรือบัตรประชาชน คุณสามารถส่งเอกสารมาที่ฝ่ายสินไหม เพื่อขอเบิกค่ารักษาที่ชำระไปแล้วคืนได้ตามขั้นตอนการเคลม โดยปกติ

ที่มาของเนื้อหา : https://www.fwd.co.th/th/claims/fwd-card/

Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy